DŮLEŽITÉ

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LOGIK, s.r.o., účinné od 1. 1. 2015 a sjednané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

I. POSTUP PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Společnost LOGIK, s.r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice, Radošovická 996/4, IČO 25748483, sp. zn.: C 66683, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „zhotovitel“), uzavírá s objednatelem (dále jen „objednatel“) smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je plnění objednané objednatelem u zhotovitele (dále také jen „zboží“ nebo „plnění“) a souvisí s obchodní činností zhotovitele. Pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak, jsou tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) nedílnou součástí každé smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem bez ohledu na to, zda je daná smlouva uzavřena písemně, či jiným způsobem (například na podkladě zaslané e-mailové objednávky). Tyto VOP jsou k dispozici na stránkách zhotovitele a pod odkazem na VOP jsou součástí obchodní korespondence. Objednatel a zhotovitel jsou dále označováni též jako „smluvní strany“.

2. Předmětem smluvního vztahu může být zhotovení díla nebo dodávka věci nebo prodej věci nebo jiný smluvní závazek zhotovitele, ať pojmenovaný, nebo nepojmenovaný, ve kterém je zhotovitel zavázán provést určené dílo nebo dodat určenou věc, popř. určenou věc prodat. Předmět smluvního vztahu je vymezen v písemné smlouvě nebo objednávce (poptávce).

3. K uzavření smluvního vztahu (dále jen „smlouva“) mezi zhotovitelem a objednatelem dochází podpisem písemné smlouvy o dílo nebo potvrzením (akceptací) písemné či e-mailové objednávky na zhotovení díla nebo na prodej objednaného plnění (zboží), a to jakoukoliv formou (např. faxem či e-mailem). K uzavření smlouvy dochází také akceptací nabídky zhotovitele ze strany objednatele bez výhrad.

4. Po uzavření smlouvy je jakákoliv změna smluvního vztahu (obsahu smlouvy) mezi zhotovitelem a objednatelem možná jen na základě souhlasného projevu vůle obou smluvních stran, a to v písemné formě nebo pro­střednictvím faxu či e-mailu.

5. Zašle-li zhotovitel objednateli nabídku, není odpověď objednatele s dodatkem, odchylkou, výhradou nebo jinou změnou, která mění podmínky nabídky, přijetím nabídky ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ nebo uzavřením smlouvy, ale pouze novou nabídkou.

6. Uzavřenou smlouvu nemůže objedna­tel bez dohody se zhotovitelem jednostranně ukončit.

7. Zhotovitel je oprávněn splnit závazek ze smlouvy osobně nebo prostřednictvím jiné osoby / jiných osob.

8. Zhotovitel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě / třetím osobám. O takovém postoupení bude objednatele informovat písemně.

II. VYMEZENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a veškeré nezbytné podklady za účelem splnění smlouvy v rozsahu a kva­litě způsobilých pro řádné splnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy, a to v době nebo ve lhůtách určených zhotovitelem. Dále je objednatel povinen poskytovat jakoukoliv další nezbytnou součinnost, kterou bude zhotovitel požadovat v souvislosti se specifikací výrobních podkladů, schvalováním korektur a vzorů či při odběrech hotových děl. Objednatel se zavazuje respektovat a dodržovat směrnici pro předávání tiskových podkladů (dále jen „směrnice“), která specifikuje postup předávání tiskových podkladů objednatelem k rukám zhotovitele.

2. Bude-li objednatel v prodlení s dodáním potřebných podkladů nebo neposkytne součinnost, vyhrazuje si zhotovitel právo nezahájit či pozastavit plnění ze smlouvy až do doby, než obdrží požadované podklady či dojde k požadované sou­činnosti, přičemž v rámci technických a časových možností zhotovitele se přiměřeně prodlužuje (při­nejmenším o dobu prodlení objednatele) i termín pro plnění zhotovitele a takovéto prodloužení termínu plnění není prodlením na straně zhotovitele. V takovém případě zařadí zhotovitel objednané plnění do nejbližšího volného termínu podle kapacitních možností a není odpovědný za prodlení. Trvá-li prodlení objednatele s poskytnutím podkladů nebo potřebné součinnosti déle než 10 dnů, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

3. V případě, kdy dojde k pozastavení zhotovování díla z důvodu prodlení na straně objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení objednatele s poskytnutím potřebné součinnosti nebo nezbytných podkladů dle odst. 1 a 2 tohoto článku. Smluvní pokuta dle předchozí věty je limitována 50 % ceny plnění bez DPH, které je uvedeno ve smlouvě. Objednatel dále odpovídá za veškerou škodu včetně ušlého zisku vzniklou zhotoviteli v důsledku neposkytnutí potřebných podkladů nebo neposkytnutí potřebné součinnosti.

4. Pro případ dodání chybných podkladů pro zhotovení díla ze strany objednatele platí, že objednatel požadující změnu díla vyhotoveného na základě chybných podkladů uhradí zhotoviteli způsobenou škodu a vícenáklady spojené se změnou díla.

5. V případě, že objednatel požaduje zhotovení díla na základě podkladů či pokynů, které jsou nevhodné nebo se následně projeví jako nevhodné, neúplné či nesprávné, je zhotovitel oprávněn, nikoliv však povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. V případě, že zhotovitel tuto skutečnost zjistí a vyzve objednatele k nápravě, je objednatel povinen dodat úplné a správné podklady nejpozději v termínu určeném zhotovitelem nebo bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele. Trvá-li objednatel na provedení díla dle původních pokynů či podkladů nebo nevyjde-li jejich nevhodnost či nesprávnost najevo ještě před zahájením provádění díla, zhotovitel dílo provede, přičemž ale neodpovídá za vady díla, prodlení či škody způsobené použitím těchto nevhodných podkladů nebo pokynů.

6. V případě, že se v podkladech nebo při provádění díla zhotovitelem vyskytnou nejasnosti, je zhotovitel oprávněn žádat objednatele o součinnost a potřebná vysvětlení a k tomu poskytnout lhůtu, o kterou se prodlouží doba plnění, ale která nesmí překročit 3 dny. Pokud v uvedené lhůtě objednatel součinnost neposkytne, bude postupováno podle odst. 1 a 2 tohoto článku.

7. Objednatel bezvýhradně odpovídá za podklady a pokyny dodané zhotoviteli k jejich zpracování v rámci objednaného plnění. Objednatel je povinen zajistit oprávněnost užití jím dodaných podkladů nebo materiálů, které jsou chráněny autorským právem nebo právem duševního vlastnictví, a dále se zavazuje, že při využití podkladů a materiálů zhotovitelem nedojde k porušení práv třetích osob či porušení právních předpisů. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností objednatel prohlašuje, že je v jeho dispozici platná licence k užití, rozmnožování a rozšiřování autorských a obdobných děl obsažených v podkladech předaných zhotoviteli. Zhotovitel není povinen toto zkoumat a nenese odpovědnost za podklady a pokyny, které mu objednatel předal nebo určil k užití, ani nenese odpovědnost za eventuální neoprávněné užití ochranných známek, copyrightů či jiných autorských děl v dodaných podkladech nebo v pokynech určených k realizaci plnění dle smlouvy.

8. Objednatel není oprávněn k přítomnosti u provádění díla, pokud se tak smluvní strany písemně nedohodnou.

III. PODMÍNKY PRO DODÁNÍ PLNĚNÍ

1. Místem dodání zboží je provozovna zhotovitele: Praha 9, Pod Šancemi 196/4, PSČ 190 00, nebude-li ve smlouvě určeno jinak.

2. Má-li být zboží dodáno do místa určeného objednatelem a přepravu zajišťuje zhotovitel, je zhotovitel oprávněn zboží předat kterékoliv osobě v místě, které objednatel určí. Vhodnost a způsob přepravy určuje zhotovitel. Cena přepravy a cena balného budou sjednány ve smlouvě.

3. Je povinností objednatele zboží převzít. Tato povinnost se týká i dodání pouze části smluveného plnění nebo plnění s vadami. K prokázání převzetí zboží objednatelem slouží dodací list podepsaný objednatelem nebo osobou jednající za objednatele, kterou může být pracovník objednatele, subdodavatel objednatele, zaměstnanec, zmocněnec nebo jiná osoba vydávající se v místě dodání za osobu pověřenou k převzetí dodávaného zboží.

4. Skladné: Nezajistí-li objednatel převzetí zboží v místě dodání (je přitom nerozhodné, zda je místem dodání provozovna zhotovitele, nebo jiné místo určené objednatelem) v den určený ve smlouvě jako den dodání, bude zboží uskladněno v provozovně zhotovitele. Za každý den skladování zboží, počínaje od prvého dne následujícího po dni dodání, bude účtováno skladné ve výši 20,00 Kč za každou paletu se zbožím a započatý den skladování zboží. Okamžikem uskladnění zboží u zhotovitele přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele. V případě, že objednatel neodebere zboží do 90 dnů ode dne dodání, je zhotovitel oprávněn zboží sám prodat třetí osobě nebo zlikvidovat. Finanční prostředky z prodeje zboží se započítávají nejprve proti skladnému a poté proti ostatním splatným závaz­kům objednatele za zhotovitelem. Zhotoviteli v takovém případě vedle skladného a smluvené ceny zboží náleží i náklady za marné provedení dodávky zboží a nárok na úhradu ostatních vzniklých škod.

5. Dojde-li k prodlení s dodáním zboží z důvodu výlučně na straně zhotovitele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z ceny zboží nebo té jeho části, se kterou je zhotovitel v prodlení.

6. Objednatel je povinen vrátit europalety, palety, boxpalety, rámy, desky, popř. víka k europaletám (dále jen „vratné obaly“) zhotoviteli, ledaže se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že nebudou vratné obaly vráceny ani do 30 dnů ode dne dodání zboží objednateli nebo do doby uvedené ve smlouvě, přechází vlastnické právo k vratným obalům na objednatele bez možnosti jejich vrácení zhotoviteli a zhotovitel cenu vratných obalů v obvyklé ceně vyúčtuje objednateli k zaplacení s připočtením příslušné sazby daně z přidané hodnoty.

7. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem převzetí zboží objednatelem nebo osobou objednatelem určenou, zástupcem objednatele, jeho pracovníkem, zaměstnancem nebo třetí osobou, která se nachází v místě dodání zboží a vydává se za osobu pověřenou k převzetí dodávaného zboží. Nebezpečí škody na věci přechází na objednavatele také při předání zboží prvnímu dopravci objednatele.

8. Je-li objednavatel v prodlení s převzetím zboží, přechází na něj nebez­pečí škody na věci v první den prodlení s převzetím zboží.

9. Objednatel nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu zboží dodáno.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Při předání zboží nebo po předání zboží vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad s uvedením ceny zboží, jehož splatnost nastává, nebude-li ujednáno jinak, 15. dnem od vystavení daňového dokladu. V případě, že bude objednatel v prodlení s převzetím zboží, nastává splatnost účtované ceny 15. dnem prodlení objednatele s převzetím zboží. K ceně bude připočtena DPH podle platné právní úpravy.

2. Při prodlení s úhradou účtované ceny za zboží nebo jiné oprávněně účtované částky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úroky z prodlení v denní výši 0,05 % z dlužné částky až do zaplacení.

3. Bude-li objednatel v prodlení s placením, má zhotovitel právo nerealizovat další objednané plnění, popř. zastavit nebo pozastavit realizaci dalšího plnění, eventuálně má zhotovitel právo vyčkat s předáním plnění až do doby úplného zaplacení dlužné částky ze strany objednatele. Využije-li zhotovitel práv uvedených v předchozí větě, nedochází u něho k prodlení u jeho závazků s dodáním dalšího zboží z uzavřených smluv s tím, že se termíny pro dodání zboží z uzavřených smluv prodlužují o dobu, po kterou je objednatel v prodlení s pla­cením svých peněžitých závazků vůči zhotoviteli. V takovém případě nemá objednatel nárok na úhradu vzniklých škod nebo pokut, na které by jinak měl nárok v důsledku prodlení zhotovitele s předáním zboží objednateli řádně a včas.

4. Objednatel je oprávněn provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem pouze se souhlasem zhoto­vitele.

5. Při prodlení objednatele s úhradou svých závazků o více než 30 dnů po splatnosti je právem zhotovitele odstoupit od všech smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem nebo jen některé z nich.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, jinak v obvyklé kvalitě a provedení a v jakosti určené právními předpisy.

2. Zhotovitel odpovídá pouze za vady, jež má zboží v okamžiku, kdy nebezpečí škody na věci přechází ze zhotovitele na objednatele.

3. Objed­natel je povinen provést prohlídku zboží co do množství, jakosti a provedení balení zboží ihned při jeho převzetí.

4. Objednatel musí vady písemně reklamovat u objednatele ihned po jejich zjištění, nejpozději však 5 pracovních dnů ode dne dodání zboží objednateli, jinak nároky z vad zanikají. V poslední den lhůty k uplatnění reklamace musí být reklamace doručena zhotoviteli.

5. Písemná reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: a) podrobná specifikace vady, b) rozsah vady, c) volba způsobu vyřešení či odstranění vady a d) dodání 10 ks zboží, které obsahují reklamovanou vadu. V případě, že reklamace nebude mít veškeré náležitosti uvedené v předchozí větě, hledí se na takovou reklamaci, jako by nebyla uplatněna.

6. Volbu způsobu odstranění vady nelze dodatečně měnit.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli na jeho žádost do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace kontrolu rozsahu celé dodávky zboží za účelem posouzení důvodnosti reklamace. Bude-li kontrola provedena, sepíší o jejích výsledcích smluvní strany zápis. Do doby vyřízení reklamace je povinností objednatele uschovat a skladovat vadné zboží (vadné tisky). Objednatel se zavazuje s reklamovaným vadným zbožím nenakládat, přičemž tento zákaz trvá do doby vyřízení reklamace. Při vyřízení reklamace jako nedůvodné bude objednatel vadné zboží uchovávat po dobu pěti let.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději za 5 pracovních dnů reklamaci písemně vyřídit buď jako důvodnou, nebo jako nedůvodnou.

9. Při volbě způsobu vyřešení či odstranění vad má objednatel nárok na

a) dodání náhradního nového plnění nebo

b) odstranění vad formou opravy za předpokladu, že oprava je proveditelná a není nepřiměřeně nákladná;

v případě neproveditelné anebo nákladné opravy platí, že zhotovitel může vyřešení reklamace zajistit

dodáním náhradního nového plnění dle písm. a), nebo

c) poskytnutí přiměřené slevy z ceny dodaného zboží k úhradě do 30 dnů nebo

d) odstoupení od smlou­vy zcela nebo zčásti, pokud rozsah celého plnění ze smlouvy vykazuje vadnost ve více než 70 procentech.

10. Vyřešením reklamace některým ze způsobů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku zaniká nárok objednatele na náhradu škody způsobené reklamovanou vadou zboží.

11. K dodání opraveného nebo nového zboží dojde za obdobných dodacích podmínek dle smlouvy.

12. Při prodlení zhotovitele s odstraním vad nebo nedodáním nového zboží je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla ve výši ceny vadného zboží.

13. Množstevní vady zboží budou primárně odstraněny dodáním zboží do sjednaného množství v náhradní lhůtě 3 pracovních dnů.

14. V případě uplatnění reklamace nemá objednatel právo na zadržování placení ceny zboží.

15. Náhrada škody způsobené porušením smluvních povinností nebo vadou díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel je ovšem povinen hradit objednateli pouze skutečnou škodu, nikoliv však nepřímé či následné škody a ušlý zisk. Při sporu o náhradu škody není objednatel oprávněn zadržovat jakékoliv platby, které je povinen uhradit zhotoviteli dle jednotli­vých smluv, či takovéto nároky jakkoliv započítávat.

16. Zhotovitel se zprostí povinnosti plnit závazky ze smluv, jakož i odpovědnosti za škodu v případě, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli či nastaly skutečnosti vylučující jeho odpovědnost. Za mimořádnou, nepředví­datelnou a nepřekonatelnou překážku či za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje mimo jiné živelní pohroma, stávka, dlouhodobé přerušení dodávek energií, selhání techniky, epidemie, zásahy orgánů veřejné správy apod.

VI. POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat důvěrnost veškerých informací, se kterými se seznámily v rámci plnění smluvních povinností, včetně všech informací týkajících se nákladů a cen, dokumentace, nákresů, vzorků a jiných nezveřejněných informací, obchodní činnosti, metod a postupů, interních dat bez omezení na výše uvedené, které jim byly předány nebo zpřístupněny přímo či nepřímo druhou smluvní stranou (dále jen „důvěrné informace“).

2. Příjemce důvěrných informací je povinen zachovávat o nich mlčenlivost, chránit je přiměřeným způsobem proti úniku a nepořizovat žádné kopie důvěrných informací. Příjemce je oprávněn důvěrné informace sdělit či zpřístupnit třetí osobě nebo pořizovat jejich kopie pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

3. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na

a) informaci o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva,

b) informace veřejně dostupné nebo všeobecně známé i bez porušení závazku mlčenlivosti,

c) informace vyžadované v souladu s platnými právními předpisy soudy, správními úřady, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo nezávislými poradci smluvních stran při zachování podmínek na ochranu důvěrnosti informací stanovených těmito VOP,

d) informace poskytnuté zhotovitelem třetí osobě (subdodavateli), která se podílí na realizaci plnění v rozsahu uzavřené smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn využívat k provedení plnění externích pracovníků a je oprávněn jim sdělit veškeré informace potřebné k provedení předmětu plnění.

VII. CENOVÁ DOLOŽKA

1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 2154 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly na tom, že v případě zvýšení výrobních (vstupních) nákladů na provedení díla o více než pět procent (5 %), může zhotovitel (dodavatel) dodatečně cenu díla (věci) upravit s přihlédnutím ke zvýšeným výrobním nákladům. Nevyplývá-li z obsahu cenové doložky něco jiného, nejsou rozhodující skutečné náklady vynaložené na danou věc, nýbrž úroveň cen na tuzemském trhu, které se týkají rozhodných nákladů. Není rozhodující, že dodavatel nakoupil surovinu již dříve za jiné ceny, resp. při jiné úrovni cen. 

2. Neurčí-li strany, která doba rozhoduje pro posouzení cenových změn, přihlédne se k cenám v době uzavření této smlouvy a v době, kdy měl zhotovitel (dodavatel) dílo (věc) dodat. Má-li se dodání věci uskutečnit během určité lhůty, rozhoduje doba skutečného včasného plnění, jinak konec této lhůty.

3. Smluvní strany sjednaly, že se použití ustanovení § 2155 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vylučuje.

4. Práva a povinnosti stran z této cenové doložky zaniknou, neuplatní-li oprávněná strana svá práva u druhé strany ve lhůtě do 30ti dnů ode dne předání díla (věci) zhotovitelem (dodavatelem) objednateli (odběrateli).

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní vztahy ze smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí českým právním řádem.

2. Jakékoliv změny v identifikačních údajích smluvních stran si jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala, písemně oznámit.

3. Ustanovení § 1798 až § 1801 OZ o adhezních smlouvách se neuplatní.

4. Nad rámec výslovných ustanovení smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi objednatelem a zhotovitelem.

5. Veškeré spory vzniklé z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky podle právního řádu České republiky. Místně příslušným pro řešení případných sporů bude vždy Obvodní soud pro Prahu 9 a pro spory, které rozhoduje v prvním stupni krajský soud, Městský soud v Praze.

6. V případě, že se smlouva a tyto VOP vyhotovují i v jiném než českém jazyce, má v případě rozporů v jazykovém výkladu přednost text smlouvy a VOP v českém jazyce.

7. Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv měnit a doplňovat, přičemž změny VOP jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na webové adrese zhotovitele, na které jsou umístěny.

8. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti LOGIK, s.r.o., jsou účinné od 1. 1. 2015.


Napište nám:

print@log.cz

Volejte nám:

+420 270 004 398


DŮLEŽITÉ

KONTAKTNÍ OSOBY

Zavolejte nám, někdo to určitě zvedne. Také si rádi přečteme váš e-mail. A když si domluvíte…

více ›

KONTAKTNÍ ÚDAJE

DŮLEŽITÉ

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jsme dynamická česká společnost s polygrafickým a vývojovým zázemím. Poskytujeme služby in house –…

více ›

LOGIK, S.R.O.

Společnost LOGIK patří mezi největší tiskárenské komplexy na území České republiky s rozsáhlými možnostmi v oblasti publikací a vizuální komunikace. Mezi prvními tiskárnami v České republice jsme prokázali shodu zavedeného integrovaného systému s nově vydanými normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Platnost těchto osvědčení se týká nejen obecných polygrafických procesů, ale i nákupu a prodeje, vývoje a konstrukce obalů a stojanů, kompletních grafických služeb, přípravy dat a kalibrace CTP. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí dokládají certifikáty FSC a PEFC.

TOP