GDPR

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů naší společností v dodavatelsko-odběratelských vztazích      
Společnost LOGIK, s.r.o., spisová značka: C 66683, vedená u Městského soudu v Praze, jakožto správce osobních údajů (dále jen „ LOGIK, s.r.o., Správce“), tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů (dále jen „Subjekt“), včetně rozsahu práv Subjektu souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů společností LOGIK, s.r.o. Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.
1. Účel zpracování osobních údajů
Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu se ZOOÚ. Tyto osobní údaje Správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.
1.1 Zpracování údajů se souhlasem subjektu údajů
O udělení souhlasu požádáme, jestliže Subjekt není naším zákazníkem ani s ním nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům citace článku 47 nařízení GDPR a chce od nás dostávat marketingové nabídky.
1.2 Zpracování údajů bez souhlasu subjektu údajů
Bez souhlasu Subjektu můžeme zpracovávat osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:
a) plnění smluv a poskytování služeb:
• realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace;
• zajištění provozních činností;
 b) ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce:
• vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce;
• ve vybraných případech posouzení bonity a důvěryhodnosti;
• provoz kamerového systému se záznamem za účelem ochrany majetku Správce;
• identifikace návštěvníků objektů Správce z důvodu ochrany majetku Správce;
• přímý marketing, směřovaný výhradně vůči zákazníkům Správce a osobám splňujícím požadavky dle citace článku 47 nařízení GDPR, spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Správcem;
c) plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona:
• poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona;
• účetní a daňové účely.
2. Zpracovávané osobní údaje
Zpracováváme následující osobní údaje:
• identifikační a kontaktní údaje Subjektu;
• údaje o produktech, které Subjekt zakoupil, příp. o službách, které nám poskytuje;
• údaje ze vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky, či jinak);
• platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.);
• pouze ve vybraných případech údaje o bonitě a důvěryhodnosti Subjektu.
3. Zdroje informací
Osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v bodu 1 této informace pocházejí z následujících zdrojů:
• Údaje poskytl Subjekt, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy, nebo nám je sdělil v průběhu naší spolupráce.
• Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí.
4. Příjemce osobních údajů
Osobní údaje Subjektu předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
• našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu se Subjektem, např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb;
• jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí údajů ukládají právní předpisy nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atd.).
5. Práva subjektu osobních údajů:
• Právo na přístup – Subjekt může Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
• Právo na opravu – Subjekt může Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které zpracovává.
• Právo na výmaz – Subjekt může Správce požádat, aby vymazal jeho osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
a. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
b. Subjekt odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
c. Subjekt vznesl námitku proti tomu, být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho osobních údajů, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu.
d. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
e. Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje.
f. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
• Právo na omezení zpracování – subjekt může správce požádat, aby omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
a. Subjekt popřel přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
b. Zpracování osobních údajů Subjektu je protiprávní, ale ten odmítne výmaz těchto údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití.
c. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
d. Subjekt vznesl námitku proti zpracování jeho osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu.
• Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GDPR má Subjekt právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
• Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů Subjektu založeno na souhlasu, má Subjekt právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který dal souhlas, kdykoliv odvolat.
• Právo vznést námitku – Subjekt může kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce.
• Podat stížnost – Subjekt má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, www.uoou.cz.
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů
• O udělení souhlasu Subjekt požádáme, jestliže není naším zákazníkem ani s ním nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům citace článku 47 nařízení GDPR a chce od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby Správce.
• Souhlas udělený pro marketingové účely může Subjekt odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu Správce.
• Subjekt má právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů v rámci přímého marketingu.
7. Vymezení pojmů
• Osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.
• Subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
• Správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.
• Zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.
• Příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.
• Zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
• Veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.


Napište nám:

print@log.cz

Volejte nám:

+420 270 004 398


DŮLEŽITÉ

KONTAKTNÍ OSOBY

Zavolejte nám, někdo to určitě zvedne. Také si rádi přečteme váš e-mail. A když si domluvíte…

více ›

KONTAKTNÍ ÚDAJE

DŮLEŽITÉ

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jsme dynamická česká společnost s polygrafickým a vývojovým zázemím. Poskytujeme služby in house –…

více ›

Všeobecné obchodní podmínky

DŮLEŽITÉ

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LOGIK, s.r.o., účinné od 1. 1. 2015 a sjednané v souladu s…

více ›

LOGIK, S.R.O.

Společnost LOGIK patří mezi největší tiskárenské komplexy na území České republiky s rozsáhlými možnostmi v oblasti publikací a vizuální komunikace. Mezi prvními tiskárnami v České republice jsme prokázali shodu zavedeného integrovaného systému s nově vydanými normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Platnost těchto osvědčení se týká nejen obecných polygrafických procesů, ale i nákupu a prodeje, vývoje a konstrukce obalů a stojanů, kompletních grafických služeb, přípravy dat a kalibrace CTP. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí dokládají certifikáty FSC a PEFC.

TOP